แบ่งปัน

มทส. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 สร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

(5 มิ.ย.67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมดำเนินนโยบายตามองค์การสหประชาชาติ ที่ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยในปี 2567 ได้กำหนด Theme ในการรณรงค์ คือ Land Restoration, Desertification & Drought Resilience “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” โดย มทส. ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นิทรรศการนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การแถลงข่าวผลงานวิจัยและนวัตกรรม “การเปลี่ยนขยะโฟมขาว PS สู่วัสดุก่อสร้างมวลเบา” กิจกรรม “เปิดเส้นทางรักษ์ ณ สวนไผ่ มทส.” กิจกรรม “กล้า-ฝากรักษ์” ที่จัดให้มีการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชในวัสดุรีไซเคิล การปลูกต้นไม้ การเดินเทรลสำรวจพันธุ์ไผ่ที่รวบรวมสายพันธุ์ไผ่ต่าง ๆ กว่า 7 สายพันธุ์ มาปลูกเพื่อเป็นเส้นทางศึกษาศึกษาธรรมชาติและพักผ่อน และกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารสุรพัฒน์ 6 (อุทยานผีเสื้อ) และ สวนไผ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ มทส. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้ประกาศนโยบายและดำเนินภารกิจที่ตระหนักถึงการ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ การจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการนำขยะมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่าทดแทน ทำให้มทส. เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้านการจัดการของเสีย (Waste) 2 ปีซ้อน โดยอยู่ในอันดับ 3 ของไทย และ อันดับ 61 ร่วมของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี ค.ศ. 2023 หรือ UI GreenMetric World University Ranking 2023 จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แบ่งปัน