แบ่งปัน

วันที่ 28 พ.ค. 67 ณ ห้อง Spider Collection NW 303 ชั้น 26 อาคารสำนักงานโครนอส สาทรทาวน์เวอร์ เลขที่ 46 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

แบ่งปัน