แบ่งปัน

จากการทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง  AIS และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G มาสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้ง 5 วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นล่าสุด AIS โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบอุปกรณ์ NB-IoT ให้ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้นำไปใช้ในโครงการ

“สถานนีเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศ” ที่จะนำอุปกรณ์ NB-IoT ไปส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย AIS NB-IoT พร้อมทั้งคำนวณค่า AI และระบบประมวลผลผ่านเซ็นเซอร์  สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและคำนวณปริมาณน้ำฝน เพื่อใช้ในการเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในด้านของภาคการศึกษาและประเทศต่อไป

แบ่งปัน