แบ่งปัน
กรมวิชาการเกษตร รับรองการขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืชกัญชา  3 สายพันธุ์ มทส. เปิดตัว กัญชา“พันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 สุรนารี 2 และ สุรนารี 3” เจ้าของ ผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชาไทยแท้ สู่มือเกษตรกร

วันที่ 21 เม.ย. 66 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายพงศ์ไท ไทโยธินรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวการส่งมอบ“ ใบรับรองการขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืชกัญชา พันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1  สุรนารี 2  สุรนารี 3” มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชาไทยแท้ให้ผลผลิตมาก โตไว ลำต้นแข็งแรง ออกดอกง่าย ทนทานต่อแมลงศัตรูพืช และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี  พร้อมผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชกัญชาคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิชาการเกษตร  ออกสู่ตลาดส่งถึงมือเกษตรกรไทย และผู้สนใจทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์” เมื่อกลางปี พ.ศ. 2563   ทีมนักวิจัย มทส. ได้การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกัญชาสายพันธุ์ไทย นับแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถิ่น มีความต้านทานต่อโรคดี ให้ผลผลิตที่มีปริมาณสาร THC สูง และ CBD เด่น รวมทั้งเทคโนโลยีการเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ถือเป็นความสำเร็จนับตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งผลผลิตที่ผ่านมาได้ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานระดับประเทศ ทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมการอาหารและยาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในระดับ Medical Grade ให้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง และไม่มีโลหะหนักตกค้าง สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยและยาแผนปัจจุบันหลายขนาน เพื่อไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

จากการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กัญชา-กัญชงมาอย่างต่อเนื่อง  โดยวิธีการคัดเลือกจากประชากรกัญชาพันธุ์ฝอยทอง ภูผายล ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นับแต่ปี พ.ศ. 2563 – ปี 2565 ได้ปลูกทดสอบเพื่อประเมินพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์ ผ่านรอบการปลูก 6 รอบ ได้กัญชาชั่วรุ่นที่ 5  ทำให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณลักษณะดี แข็งแรง โตเร็ว ใบและลำต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี ให้ผลผลิตสูงสามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ จากผลสำเร็จดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยื่นขอใบรับรองการขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืชกัญชา ผ่านสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทั่งได้ใบรับรองขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า จำนวน 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย กัญชาสายพันธุ์  “ฝอยทองสุรนารี 1”   กัญชาสายพันธุ์      “สุรนารี 2”  และ กัญชาสายพันธุ์ “สุรนารี 3” ภายใต้เครื่องหมายการค้า SUT Cannabis Hub” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าของสายพันธุ์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชกัญชา พร้อมบรรจุภัณฑ์สู่ท้องตลาด

สำหรับคุณลักษณะเด่นด้านการให้สารสำคัญTetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD)     กัญชาสายพันธุ์ “ฝอยทองสุรนารี 1”  และ  “สุรนารี 2”   ให้สารสำคัญ THC เฉลี่ยที่ 8 – 12 เปอร์เซ็นต์  และสายพันธุ์สุรนารี 3 มีปริมาณสารออกฤทธิ์สูงทั้งสองชนิดคือ THC และ CBD ในอัตราส่วน 1:1 หรือใกล้เคียง 1:1  เฉลี่ยที่ 6 – 12 เปอร์เซ็นต์  จากความหลากหลายนี้  สามารถเลือกสารออกฤทธิ์สำคัญนำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดโรค เป็นต้น    นอกจากนี้ มทส. มุ่งดำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีกัญชา-กัญชง การบริการวิชาการแก่สังคม การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายแปลงปลูกกัญชา-กัญชง ในโครงการ SUT Cannabis Sandbox ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม เกิดการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกัญชา-กัญชง ที่สามารถพัฒนาสู่พืชเศรษกิจใหม่ได้จริง

นายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  “ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับ กรมวิชาการเกษตร  มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบเมล็ดกัญชาสายพันธุ์ “ฝอยทองสุรนารี 1” จำนวน 40 กิโลกรัมแก่กรมวิชาการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตามโครงการกัญชา 1 ล้านต้น ได้ทำการร่วมทดสอบกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวน 7 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น เชียงราย สุโขทัย นครปฐม เพชรบุรี ศรีษะเกษ นครพนม และสุราษฎร์ธานี เพื่อผลผลิตช่อดอก ในรอบการปลูกที่ 1 เมื่อปลายปี 2565  นับแต่การเพาะต้นกล้า  การปลูก  การจัดการในแปลงปลูก การเก็บเกี่ยวช่อดอก และการเก็บข้อมูล ร่วมกันของนักวิชาการทั้งสองฝ่าย ประสานดำเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องมีการเตรียมการอย่างเหมาะสม เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ คุณภาพของดิน และปัจจัยปลีกย่อยอื่นๆ  เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชา-กัญชงคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ทั้งเป็นเตรียมความของนักวิชาการศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ในความพร้อมสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสนใจทั่วประเทศต่อไป

กรมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  ได้ใบทะเบียนรับรองสายพันธุ์กัญชา พันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 (Foi Thong Suranaree 1)   กัญชาพันธุ์สุรนารี 2  (Suranaree 2) และกัญชาพันธุ์สุรนารี 3 (Suranaree 3)  แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้เป็นเจ้าของสายพันธุ์ ผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชกัญชา  เป็นไปตามขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน แจ้งแหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ ซึ่งแจ้งผ่านรอบการปลูก 6 รอบ ได้กัญชาชั่วรุ่นที่ 5  และการระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถือเป็นผลสำเร็จหนึ่งของการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดเพื่อเกษตรกร และผู้สนใจทั่วประเทศ

สำหรับเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 0 4422 5097  มือถือ 094-543-0241

แบ่งปัน